وبلاگ تخصصی پیشتازان و فرزانگان و معارف اسلامی

اینجانب رحمت الله رضایی دبیر آموزش و پرورش و مدرس ملی تشکیلات پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی کشور

پیشتازان

 

 

 

 

 

 


پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی

 

آموزش نظام جمع و مراسم های تشکیلاتی پیشتازان و فرزانگان

 

پائیز 1387


فهرست

مقدمه                                                                                 1

فصل یک : صف جمع

بخش یک : نظام جمع                                                              4

طریقه قرار گرفتن افراد در صف                                                4

تشریح فرامین                                                                       5

اجرای فرامین با نمره و با شمارش                                               5

اجرای فرامین با نمره و بدون شمارش                                           6

اجرای فرامین بی نمره بدون شمارش                                            6

بخش دوم : حرکات انفرادی نظام جمع                                          7

ایستادن                                                                               7

از جلو نظام                                                                          8

از راست نظام                                                                       10

خبردار                                                                               11

آزاد                                                                                   12

راحت باش                                                                           12

به جای خود                                                                         12

حرکت از نو                                                                         13

ایست                                                                                 13

ایست در حال درجا زدن                                                           13

بچپ چپ                                                                            13

نیم به چپ چپ                                                                     15

به راست راست                                                                     15

نیم به راست راست                                                                16

عقب گرد                                                                            16

فاصله افراد در صف و ستون هنگام حرکت و استقرار                       18

بخش سوم : حرکات انفرادی و جمعی                                           20

قدم رو ضربه چهارم با شمارش طبل                                            20

قدم رو با ضربه چهارم با شمارش توسط مربی                                22

قدم موزون                                                                           22

قدم آماده                                                                              23

قدم محکم                                                                            23

قدم دو                                                                                24

درجا زدن یا درجا قدم رو                                                          25

پیش                                                                                   26

فصل دوم  احترامات و تشریفات سازمانی

بخش یک  : سلام دادن تشکیلاتی                                                27

روش سلام سازمانی بدون لباس تشکیلاتی                                      27

سلام سازمانی با لباس تشکیلاتی                                                 27

ادای احترامات دسته جمعی و سلام تشکیلاتی                                  31

زمان هایی که می بایست سلام تشکیلاتی داد                                  32

بخش دوم : علامت  تشکیلاتی                                                   34

نحوه اجرای علامت تشکیلانی                                                   34

موارد استفاده از علامت                                                           35

بخش سوم : مقررات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران                  35

مشخصات پرچم                                                                    35

تشریح رنگها                                                                        36

شعار الله اکبر                                                                        36

موارد استفاده از پرچم                                                              36

فصل سوم  مراسمات تشکیلاتی

بخش اول : تعاریف  و اصطلاحات                                             37

تعریف جایگاه                                                                       37

باند رژه                                                                              38

نمایندگان                                                                             38

میدان صبحگاه                                                                      38

اشکال استقرار افراد در میدان صبحگاه                                         39

بخش دوم : نحوه اجرای رژه تشکیلاتی                                         42

متن فرمان رژه عمومی                                                            42

طریقه ایستادن افراد گروه در صف و ستون هنگام رژه                       42

نحوه حرکت در باند رژه                                                           43

شیوه استقرار نفر حامل پرچم و پلاکارد هنگام رژه                            45

بخش سوم : گارد پرچم و طرز قرار گرفتن آن                                49

محل برافراشتن و طرز به کار بردن پرچم                                     49

شیوه های استقرار گارد پرچم                                                     51

متن فرمان پرچم و شیوه اجرا                                                     52

شامگاه                                                                                55

مراسم برافراشتن پرچم دوره                                                      56

 مراسم پائین آوردن پرچم دوره                                                   57

مراسم سوگند پرچم                                                                 57

متن سوگند پرچم                                                                    58

مراسم حاملان قرآن                                                                60

شیوه استقرار حاملان قرآن                                                        60

فرامین حاملان قرآن                                                                60

مراسم قول ،سوگند و میثاق سازمانی                                            61

برنامه افتتاحیه                                                                      64

اختتامیه دوره                                                                        65

مراسم صبحگاه                                                                     66

 شیوه گزارش دهی و معرفی  پیشتاز و فرزانه  به مافوق                    67

شیوه اخذ لوح تقدیر و سپاس توسط پیشتاز و فرزانه                           68

متن سرود جمهوری اسلامی ایران / پیشتازان و فرزانگان                   70

 

فهرست منابع

مشق صف جمع  /  مرکز آموزشگاه نظامی دانشگاه افسری امام علی ارتش جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت 1362

آداب نظامی غیر حضوری ویژه افسران دانشگاه امام حسین (ع) معاونت آموزش  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چاپ اول : مهرماه 1376

آداب نظامی 2 شماره کتاب :3820 انتشارات دانشکده علوم و فنون پیاده سپاه پاسداران سرهنگ پاسدار محمد داودی  

آموزش صف جمع معاونت آموزش ستاد کل مدیریت آموزش پایه چاپ اول مهرماه 1369

رزم مقدماتی سرباز جلد 1 معاونت آموزش نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چاپ اول پاییز 1376

دانستنی ها و مهارت های اعضای تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان سیار (دوره متوسطه ) گردآورندگان : علی نقی یزدان پناه علی عراقی اول زمستان 1383

دانستنی ها و مهارت های اعضای تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان شایسته (دوره ابتدایی )- گردآورندگان : علی نقی یزدان پناه علی عراقی فرنگیس دم ثنا

دانستنی ها و مهارت های اعضای تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان جوینده (دوره راهنمایی ) گردآورندگان : علی نقی یزدان پناه علی عراقی چاپ دوم زمستان 1384 انتشارات سنا  اول زمستان 1383

راهنمای مربیان تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان علی عراقی انتشارات سنا پاییز 1383

آمادگی دفاعی  - سال اول دبیرستان نظام قدیم   شرکت چاپ  و نشر ایران -1370

آمادگی دفاعی سال دوم کد 238 چاپ هفتم 1386 / مولف : شورای برنامه ریزی درسی آمادگی دفاعی/ ناشر شرکت چاپ نشر کتابهای درسی ایران

جزوه آموزشی نظام جمع ویژه پویندگان معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش اداره کل امور اردوها و اماکن تربیتی - 1374

  
نویسنده : رحمت الله رضایی ; ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۱
تگ ها :